Oblomov

Literary Adaptations

Nikita Mikhalkov (director)

Oblomov, 19th century novel by Goncharov